Søke om medlemskap

Her kan du finne ut om du tilfredsstiller kravet til medlemskap i NSF. Og i såfalll hva du gjør videre.
Det er bare å sette i gang.

Her finner du søknadsskjema for opptak i Norske Sportsjournalisters Forbund. Legg ved to passfoto og send søknaden til: NSF, nsfnytt@icloud.com eller i post til Karin Hanstensen, E-post: karin.hanstensen@oblad.no
Blystadringen 6c
2014 Blystadlia


Norske Sportsjournalisters Forbund

Navn......................................................
Født........................
Når gikk du inn i sportsjournalistikken og for hvilken arbeidsgiver?.............................................
Nåværende arb.giver:...............................................
Areidsgivers adresse:..................................................
Telefon......................
E-post...................................................................................
Årslønn kr...................
Hvor lang ferie?.............
Er du medlem av forening tilsluttet Norsk Presseforbund?............................................
..........................................................

Sted..............Dato.......

Signatur..................................................

Undertegnes av arb.givers redaktør/sportsredaktør.
Søkeren har vært ansatt/tilknyttet oss fra:......................................................

Og det bekreftes at søkeren oppfyller opptaksvilkårene (se under)

Sted................Dato.....

Signatur..................................................
(sportsred./red)
§3. OPPTAKSVILKÅR OG MEDLEMSKAP
1. Styret i NSF kan som medlemmer oppta fast ansatte medarbeidere med sportsjournalistikk som hovederverv, og som ellers fyller de redaksjonelle vilkårene for medlemskap i Norsk Journalistlag.
2. Medlemskap kan også innvilges frilansere som kan dokumentere sportsjournalistikk som hovederverv. Det samme gjelder vikarer som kan dokumentere at vikariatet varer minst seks måneder. I NSF defineres sportsjournalistikk som fri, uavhengig utøvelse av journalistikk etter samme norm som Norsk Journalistlags kriterier.
3. Den styret til enhver tid engasjerer som forbundets forretningsfører, har krav på medlemskap.
4. Når særlige grunner taler for det, kan styret gi dispensasjon fra de lovfestede opptaksvilkår. Styret skal i såfall gi en kortfattet skriftlig begrunnelse for årsmøtet.
5. Medlemmer som midlertidig er ute av yrket, kan mot skriftlig redegjørelse til styret normalt få sitt medlemskap forlenget.
6. Ethvert medlem plikter å opplyse styret om endringer i sitt arbeidsforhold som kan ha betydning for medlemskapet. Unnlatelse av dette vil kunne medføre eksklusjon.
7. Et medlem som melder seg ut av forbundet, eller slutter som sportsjournalist, mister sine rettigheter i forbundet. Utmeldingen skal skje skriftlig til styret.
8. Hvis et medlem ikke har betalt medlemskontingenten innen utgangen av mars måned, har styret rett til å stryke vedkommende av medlemslista etter forutgående skriftlig varsel. Betaling poststemplet etter 1. April medfører et purregebyr. Medlemmer som av denne grunn strykes av medlemslista kan først oppnå nytt medlemskap etter at den forfalte kontingenten er betalt. Dessuten må vedkommende betale ny innmeldingsavgift.
9. Styret kan til enhver tid ta opp et medlemskap til revurdering. Om et medlem blir strøket, kan dette innen tre uker ankes inn for årsmøtet. Der avgjøres saken med 2/3 dels flertall.
10. Styret er pliktig til å vurdere eksklusjon av medlemmer som har misbrukt sitt medlemskap. I slike saker skal styret innhente skriftlig forklaring fra medlemmet, som har fire ukers frist til å avgi forklaring fra styrets henvendelse er poststemplet. Eksklusjon kan ankes inn for årsmøtet.
 

Tilbake