Årsmøtet 2014

Her er referatet fra den formelle delen av forbundets årsmøte tirsdag 11. november.

Agenda årsmøte Norske Sportsjournalisters Forbund, 11. november 2014 kl. 20.30

Sted: Kantinen, Schibsted mediehus (VG-huset), Akersgaten 55, Oslo

1) Åpning og konstituering

   Reidar Sollie orienterte om nedgang i medlemsmassen på rundt 10 prosent i løpet av de siste to år.

   Et år der OL har preget mye av nyhetsbildet, inkludert medienes rolle i saken om Oslo-OL. Her registreres det et langt større fokus på IOC og problemstillinger knyttet til en søknad enn før Lillehammer-OL.

2) Valg av dirigent

   Reidar Sollie valgt

3) Valg av sekretær for årsmøtet  Henrik Odiin valgt

4) Valg av to stemmetellere

  Eirik Borud og Gunhild Toldnes.

5) Styrets beretning i stikkordsform

                (Se eget dokument)

6) Revidert regnskap

   Tiltak settes i gang for å kutte utgiftene grunnet nedgang i medlemsmassen. Disse knyttes spesielt til reisevirksomhet.  Store deler av underskuddet skyldes ekstra tidlig fakturering av årlig tur for styremedlemmer.

Reelt underskudd ca. 12 000

Regnskapet godkjent av revisor Sturla Sjem

 

7) Fastsettelse av kontingent for 2015

                Ingen endring

 

8) Forslag til lovendringer

                Ingen

 

9) Innkomne forslag

Styret ser behovet for en viss oppmykning for opptak av vikarer som medlemmer.

- Forslag godkjent av Årsmøtet

 

10) Valg

  Valg av leder og to styremedlemmer for to år

Reidar Solle (leder) og Vegard Jansen Hagen gjenvalgt for to nye år.

Camilla Klovning valgt som nytt styremedlem

Ingen benkeforslag

o   Valg av revisor

Sturla Sjem gjenvalgt

o   Valg av valgkomité

Kjell-Erik Mikkelsen, Arild Andersen og Mattis Røhne gjenvalgt.

 

Tilbake